Slide background

Høretab

Copyright Lene Lystlund Poulsen

Hvem bliver tilbudt CI?

Cochlear implant tilbydes:

 • Børn som er født døve, som ikke har gavn af konventionelle høreapparater, og som endnu ikke er fyldt 5 år
  Der er sat en aldersgrænse for børn, der er født døve, da hjernens plasticitet (evnen til at indlære og udnytte ny information) ændrer sig med tiden. Undersøgelser viser, at denne evne falder ganske markant efter 5-års alderen, hvis ikke det aktuelle center i hjernen – i dette tilfælde det auditive center – tidligere har været stimuleret.
 • Børn som er født hørende, men er blevet døve eller har fået en meget kraftig hørenedsættelse på grund af sygdom (f.eks. meningitis) eller ulykke
  Her findes ingen aldersgrænse, idet disse børn tidligere har hørt. Det auditive center i hjernen er derfor blevet stimuleret.
 • Børn som har haft gavn af høreapparater, men hvis hørelse er faldet til et niveau, hvor selv de kraftigste høreapparater ikke længere giver forstærkning nok til at give optimal taleforståelse
  Her er det auditive center i hjernen ligeledes aktiveret på grund af brugen af høreapparater. Der er derfor heller ikke i disse tilfælde en aldersgrænse for, hvem der tilbydes CI.
 • Børn med tiltagende synsproblemer (Usher)
  Der er ikke her noget alderskriterium, idet disse børn kan forventes med tiden at få et meget ringe syn, som i yderste konsekvens fører til blindhed.

Såfremt barnet opfylder et af ovenstående kriterier, påbegyndes udredningsforløbet for at fastslå, om barnet er egnet til at blive cochlear implanteret.

Børn opereres som standard på begge ører, hvor der er indikation for det. Dette foregår i samme operation eller to på hinanden følgende operationer.

Forventninger til CI

CI-centrene forventer, at barnet med CI får et alderssvarende talesprog og kommer til at kunne klare sig i den lokale institution og skole, medmindre barnet har andre udfordringer end høretabet.

Det kræver dog, at de rette betingelser er til stede. CI-centrene anbefaler derfor, at forældrene ydes tabt arbejdsfortjeneste med lønkompensation, se også “Praktiske oplysninger“, og at børnene tildeles støtte/sprogstøtte.

Copyright Lene Lystlund Poulsen