Slide background

Høretab

Pædagogisk opfølgning efter operationen

Det første år

Den pædagogiske opfølgning finder det første år sted på CI-centret og kaldes den initiale ambulante auditive genoptræning eller efterbehandling. Tilbuddet om initial ambulant auditiv genoptræning gælder for alle børn mellem 0-18 år, som opereres første gang. Forløbene aftales individuelt:

  • For de mindre børn, som ikke har udviklet sprog forud for CI-operationen, forventes forløbet at strække sig over et helt år. Her foregår undervisningssessionerne en gang om ugen i de første måneder, hvorefter hyppigheden aftager.
  • For større børn, som har udviklet talesprog forinden CI-operationen, vil intervallerne mellem sessionerne være større, og her fortsætter man indtil den auditive sans er integreret.

Vestdansk CI-center indkalder i forbindelse med opstart og afslutning af det initiale ambulante auditive genoptræningsforløb til børnekonference på CI-centret. Her deltager forældrene og involverede fagpersoner som talehørekonsulent fra barnets hjemkommune, der har det overordnede ansvar for barnets talesproglige udvikling. Derudover inviteres sagsbehandler, dagplejer/kontaktpædagog og evt. andre relevante fagpersoner med det formål at etablere et samarbejde, der sikrer, at barnet får optimalt udbytte af CI-operationen, og at dette udbytte sikres fremadrettet.

På Østdansk CI-center afholdes der ikke børnekonference, men en audiologopæd tager ud og holder vejledningsmøde med institutionspersonale og hjemkommunens talehørepædagog, hvis der er behov for dette.

Efterfølgende

CI-centrene følger op på barnets auditive og talesproglige udvikling de første 5 år samt 10 og 15 år efter tilslutningen med standardiserede talesproglige tests, se i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for monitorering. Afhængigt af alder testes barnet med

  • Peabody PPVT-4 (impressivt ordforråd)
  • Reynell (impressiv sprogforståelse)
  • Viborg-materialet (ekspressivt ordforråd)
  • CELF-4 og/eller
  • TROG (grammatisk forståelse) (Vestdansk CI-center)
  • Skelneprøver (Østdansk CI-center).

Andre materialer i opfølgningen er skemaerne CAP, SIR, MAIS og evt. Hagerman test (sætningsskelnetest i støj).

Østdansk CI-center videregiver resultaterne fra sprogtests til barnets forældre, som herefter videreformidler disse til PPR i hjemkommunen.

Vestdansk CI-center videregiver testresultaterne til den tilknyttede talehørekonsulent i hjemkommunen.

Kliniske retningslinjer

Copyright Lene Lystlund Poulsen

Vil du vide mere? Så klik her for at læse Sundhedsstyrelsens “Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark”.