Slide background

Skoleelever

Anskaffelse af udstyr

Behov for høreteknisk udstyr?

En elev med høretab kan få behov for høreteknisk udstyr, når eleven bliver stillet over for krævende lyttesituationer med baggrundsstøj og afstand til lydkilden og derfor ikke får de optimale betingelser for at lytte med kun høreapparater/CI/BAHS. Der kan være flere forskellige indikationer på, at der er behov for høreteknisk udstyr. Forvekslinger, misforståelser og at skulle bruge mere energi på at mobilisere opmærksomhed og koncentration KAN indikere, at der er behov for høreteknisk udstyr, f.eks.:

 • hvis eleven vurderes at kunne deltage mere aktivt i undervisningen.
 • hvis eleven ikke hører læreren og alle klassekammeraterne tilstrækkelig sikkert.
 • hvis eleven ikke i tilstrækkelig grad deltager ligeværdigt i undervisningens forskellige organiseringer (individuelt, par, gruppearbejde m.m.)
 • hvis eleven er væsentligt udfordret i klassens fællesskab og i de frie situationer (socialt).

Afprøvning

Før der anskaffes høreteknisk udstyr, er det en god idé, at eleven afprøver forskellige produkter og løsninger for at afgøre, hvilket udstyr der er det mest hensigtsmæssige i forhold til hans eller hendes behov. Aftal med kommunens talehørekonsulent, hvordan afprøvningen koordineres.

Eleven kan have behov for høreteknisk udstyr såvel i hjemmet og fritiden som i skolen. Udstyr til hjem og fritid skal typisk bevilges som personligt udstyr, mens udstyr til undervisning typisk skal bevilges som undervisningsudstyr (til fælles aktiviteter/snak). Nogle steder anbefales det dog, at eleven tager det personlige udstyr med sig mellem hjem og skole, mens det andre steder anbefales, at eleven har sit personlige udstyr hjemme og derudover tildeles et undervisningsudstyr til skolen.

Hvis eleven har udstyr både hjemme og i skolen, er det en god idé, at udstyret arbejder på samme teknik,  så eleven opbygger samme måde at betjene sine HA’er / CI’er / BAHS på og opnår en sikker brug af sit udstyr.

På høreklinik eller CI-center kan man få aktiveret relevante programmer i høreapparater, BAHS eller CI, så de kan fungere sammen med udstyret.

Procedurer for anskaffelse

Man skal være opmærksom på, at der er forskellige procedurer for anskaffelse af udstyr i forskellige kommuner. I nogle kommuner påhviler det den enkelte skole at købe udstyret hjem, mens det i andre kommuner er kommunen, der står for at anskaffe udstyret. Kommunens talehørekonsulent har kendskab til den lokale procedure for bevilling af udstyret.

Hvis eleven går på en privat- eller friskole, skal udstyret søges hjem som specialpædagogisk støtte (SPS) gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og det er skolens ansvar at søge udstyret hjem. Privat- og friskoler kan også få vejledning af den kommunale talehørekonsulent.

Målet for høreteknisk udstyr i skolen

Det høretekniske udstyr skal understøtte den pædagogiske praksis og opfylde den enkelte elevs auditive behov – både fagligt og socialt. Med andre ord skal udstyret kompensere for det, der er svært for eleven – nemlig at høre det samme som de andre. Der kan være behov for at revurdere elevens behov for udstyr i løbet af skoletiden, da behovene ændres over tid.

Forskellige løsninger

– med høreteknisk udstyr:

 • Kun læreren bærer en mikrofon.
 • Tolærer-systemer, hvor begge undervisere bærer mikrofon.
 • Lærer og elever anvender mikrofon i undervisningen.
 • Soundfieldsystem, hvor der anvendes mikrofon(er), som sender lyden ud i klassen via højttalere.
Overvejelser ifm. anskaffelse
Overvejelser vedr. brug og betjening
 • Er udstyret enkelt at betjene?
 • Er udstyret stabilt og robust?
 • Kan udstyret bruges i forskellige lokaler (klasseværelse, fællessamlinger, faglokaler)?
 • Kan udstyret bruges på ekskursioner, lejrskoler og lignende?
 • Passer udstyret til elevens læringsstil?
 • Matcher udstyret det udstyr, som eleven anvender hjemme og i fritiden?
Overvejelser vedr. økonomi
 • Påhviler udgiften til anskaffelse af udstyr elevens skole, eller indkøber kommunen høreteknisk udstyr?
 • Hvad er proceduren, når en privatskole/friskole skal søge om udstyr hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen?
 • Er der mulighed for at leje udstyr?
 • Kan der laves tilkøbsaftaler om servicering af udstyr?
 • Hvordan er udstyret forsikret?
 • Hvor lang tid holder et høreteknisk udstyr?