Slide background

Skoleelever

Fremmedsprog

I fremmedsprogsfagene rettes fokus ofte mod de lyde, som vi ikke umiddelbart kender fra det danske lydsystem. Mange tænker, at hvis man har et høretab, er den største udfordring at nogle af disse lyde kan være svære at høre og lære, og det kan derfor virke som en stor opgave at komme i gang med fremmedsprogsundervisningen.

Naturligvis er der nye sproglyde at lære, men fremmedsprogsfagene handler om andet end nye sproglyde.

Det handler også om at kunne bruge flere udtryk for samme begreb, ligesom kundskaber omkring opbygning af og forløb i fortællinger er grundlæggende. Dette er emner og færdigheder fra danskfaget, som også skal have opmærksomhed i fremmedsprogsundervisningen.

Fremmedsprogsfagene handler i øvrigt om at lære om andre kulturer.

Udfordringer

Udfordringer i fremmedsprogsundervisningen af elever med høretab kan være

 • at undervisningsmaterialer i begynderundervisningen primært er baseret på brug af hørelsen.
 • udtale af fremmedsprogslyde, fordi der kan opstå forveksling af sproglyde.
 • mindre erfaring med intonation og prosodi i fremmedsproget, især hvis det ikke er tydeligt hørt f.eks. gennem medier som tv, computer og radio.
 • at arbejdet med begrebsindlæring i fremmedsprog hovedsagelig bygger på den dansksproglige begrebsverden, eleven har. Ved indlæring af gloser på fremmedsprog må der således være opmærksomhed på, om glosens begreb er kendt for eleven på dansk.
 • opmærksomhed på, om eleven kan holde sig orienteret på en fortællings forløb, hvis der opstår forvekslinger, så eleven hører noget andet end det, der reelt bliver sagt.

Forslag til undervisningen

I begynderundervisningen kan der være særligt behov for støttetimer, hvor det er muligt at arbejde sammen med eleven på tomandshånd for at sikre, at eleven får korrekt fat i sangtekster, ord i historier mm. Se også “Støtte til eleven“.

Støt endvidere på klassen med billeder, skrift samt gode muligheder for mundaflæsning.

Anvendelse af det høretekniske udstyr

Brug det høretekniske udstyr, og lad også eleven med høretab selv bruge sin egen mikrofon (f.eks. ved oplæsning). Det giver eleven bedre mulighed for at høre egen udtale og evt. korrigere udtalen.

Ved lytteøvelser med lydfiler fra smartboard eller fra tablet/computer, bør elevens høretekniske udstyr være tilsluttet lydkilden (smartboard eller tablet/computer), så eleven modtager lyden direkte i HA/CI/BAHS.

Såfremt der gives lytteøvelser med hjem som lektie, må det sikres, at eleven også har mulighed for at tilkoble høreteknisk udstyr til lydkilden i hjemmet.

I hjemmet kan det i øvrigt også være en fordel, at eleven anvender mikrofon, når han/hun læser højt for sig selv.

Visuel støtte og skriftlighed i undervisningen

Visuel støtte gives ved:

 • at give gode muligheder for mundaflæsning – se på eleven under gennemgang og forklaring.
 • at bruge billeder – også ordbilleder.

Skriftlighed i undervisningen gives ved:

 • at give visuel støtte på smartboard/tavle, både ved gennemgang af ny tekst og ved arbejde med forberedt tekst.
 • at bruge lydskrift, når man forklarer udtale af ord.
 • på Youtube-film at vælge tekstning på fremmedsproget – når det kan lade sig gøre.
 • at give eleven udprint af tekst til lydfiler, så han/hun kan lytte og følge med i teksten på samme tid, fx når der arbejdes med lytteøvelser. En elev med høretab kan nemt forveksle det hørte og dermed misforstå ved kun at lytte.
 • at nye ord understreges i teksten/skrives på liste/glosehæfte.
 • at skrive nøgleord fra teksten og pege på det ord, der tales om.

Arbejde med udtale
 • Anvend det høretekniske udstyr, så eleven hører både sig selv og læreren (elevmikrofon og lærermikrofon) og kan rette egen udtale gennem selv at høre, hvordan det lyder.
 • Sørg for gode muligheder for mundaflæsning – også ved hjælp på klassen.
 • Stå foran eleven, når du hjælper og forklarer (ikke bagved).
 • Er der behov for mere specifikt arbejde med udtale, kan talehørekonsulenten både give eleven lektioner i udtale samt vejlede lærer/støttelærer ved at anvise metode og afgrænse de lyde, der skal arbejdes med.
 • Det kan støtte elevens udtale, at man arbejder med lydskrift.
Bevidsthed om lyd i kommunikation og fra lydfiler
 • Når man arbejder med sange, kan man forberede eleven ved at gennemgå sangen på forhånd på tomandshånd (evt. med brug af høreteknisk udstyr), så eleven har fået kendskab til rytme, melodi og en del af teksten, når sangen synges på klassen. Måske er der behov for at synge langsommere i starten for gradvist at sætte tempoet op.
 • Ved gruppearbejde anbefales det, at elevens gruppe får mulighed for at være i et lokale, hvor der ikke er baggrundsstøj fra andre grupper.
 • Det kan være en udfordring for en elev med høretab at lytte til forskellige stemmer. Derfor kan det være en fordel at have få faste samarbejdspartnere, f.eks. ud fra Cooperative Learning-principperne.
 • Lyt til tekster fra computer/tablet for også at styrke prosodien. Anvend gerne tilgængelighedsindstillinger, hvor man kan afspille i langsommere oplæsningstempo.
 • Når man anvender lydfiler, skal de være uden en masse baggrundsstøj og effektlyde, så det, der siges, fremstår tydeligt.
Arbejde med begrebsindlæring
 • Byg på den begrebsforståelse, eleven har, og understøt samtidig den udtale, eleven allerede formår, så eleven både oplever sig sikker i forhold til det indhold, han/hun udtrykker sig om, og i forhold til sin udtale og præsentation.
 • Hav fokus på elevens forståelse af handlingsforløb i historien/emnet som en del af begrebsindlæringen.
Sikre procedurer støtter arbejdshukommelsen

Arbejd med sikre procedurer for adgang til oversættelse, så eleven ved selvstændig læsning af tekst kommer så hurtigt igennem teksten som muligt. Overvej hvad der passer bedst til elevens læringsstil:

 • At bruge læreren som ordbog?
 • At have ordliste/glosehæfte liggende klar?
 • At bruge elektronisk ordbog?

Arbejd endvidere med sikre procedurer for, ved hvilke opgaver:

 • eleven går i grupperum
 • eleven får gennemgang ved støttelærer/i forbindelse med forberedelse og efterbehandling
Fif til udtale

Leg med, hvilke nye lyde, børnene allerede kender fra dansk. F.eks. ’the’ som i gade, ude, bide, m.fl. eller ’ch’ som i atju.

Find ligheder og modsætninger

Når man arbejder med begrebsindlæring,

kan man finde ord, der ligner hinanden på forskellige sprog:

 • house – Haus – hus
 • way – Weg – vej
 • we – wir – vi

kan man finde gloser på engelsk der lyder ens, men betyder noget forskelligt:

 • hear – here
 • won – one

kan man finde ord, der arbejder direkte forskelligt:

 • Danske hv-ord er på engelsk wh-ord.
 • På dansk er h’et stumt, på engelsk er w’et stumt.
Afgangsprøver

I forbindelse med afgangsprøver er der mulighed for dispensation. Fravigelser skal afspejle den daglige undervisning og søges ved skolens inspektør. Læs mere om afgangsprøver.