Slide background

Skoleelever

Høreteknisk udstyr i undervisningen

Det tildelte udstyr bør blive en naturlig del af skoledagen – både for eleven med høretab og for de øvrige elever i klassen. En fast rutine og kultur omkring udstyret vil for eksempel også lette situationen, når klassen har vikar.

Læreren skal være bevidst om, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge udstyret – og ikke mindst – hvornår det ikke er hensigtsmæssigt. Lærermikrofonen kan være udstyret med en MUTE-funktion, så mikrofonen – på en enkel måde – kan kobles til og fra, alt efter den aktuelle undervisning.

Hvis eleven både har høreteknisk udstyr i hjemmet (personligt udstyr) og i skolen (undervisningsudstyr), er det en god idé, at den teknologi, der anvendes i skolen, matcher den teknologi, der anvendes i hjemmet og i fritiden, så eleven bliver sikker i betjeningen af sit udstyr. Forældrene har ofte en meget specifik og præcis viden om det udstyr, der anvendes i hjemmet, og denne viden kan det pædagogiske personale i skolen drage nytte af. Det kan i øvrigt være gavnligt for lærere og pædagoger i skolen at samarbejde med forældrene og lave aftaler om, hvor meget og hvordan udstyret skal anvendes i løbet af dagen ud over høreapparater/CI’er/BAHS.

Pædagogisk brug

Anvend høreteknisk udstyr ved:

  • sociale beskeder og snak på klassen
  • gennemgang af fagligt stof
  • faglige diskussioner på klassen
  • gruppearbejde
  • brug af smartboard og/eller anden ekstern lydkilde/lydfiler

Samarbejd med eleven om brug af udstyret og få afklaret i hvilke situationer, eleven ønsker udstyret anvendt. På denne måde bliver brugen et kvalitativt tilvalg/fravalg.

Problemer med teknikken?

Hvad gør I, hvis der er problemer med det høretekniske udstyr?

Hvis I har elevmikrofoner, er det en god idé at nummerere dem. Så er det altid let at finde den mikrofon, der ikke fungerer.

Sørg for at have sikre aftaler med forældre, talehørekonsulent og skole for hurtig servicering.

Information til klassekammeraterne

Copyright Phonak

Der er behov for information til klassekammeraterne om, hvad det tildelte udstyr betyder for deres klassekammerat med høretab.

Denne information bør gives flere gange i løbet af skoletiden, så klassekammeraternes viden er opdateret og matcher deres alder.