Slide background

Skoleelever

Kommunal rådgivning

Talehørekonsulentens opgave

Oftest vil kommunens talehørekonsulent være den, der vejleder og rådgiver elever, forældre og personale i skole og fritidsordning gennem hele skoleforløbet. Talehørekonsulentens opgave er at sikre den pædagogiske opfølgning på den audiologiske behandling. Heri ligger at rådgive og vejlede om tiltag, som er nødvendige for at sikre elevens deltagelse i undervisningen.

Talehørekonsulenten har også til opgave at rådgive og vejlede lærere og pædagoger på skolen. Rådgivningen kan omhandle:

  • Lokalernes indretning: lys og lyd.
  • Elevens sproglige kompetencer og evt. behov for sprogstimulering.
  • Elevens faglige kompetencer og evt. behov for særlig indsats.
  • Undervisningens tilrettelæggelse.
  • Gode regler for samtale med og undervisning af eleven med høretab.
  • Sociale relationer og samværsformer.
  • Høreteknisk udstyr, herunder også koordinering og vejledning.
  • Aftaler om hvem der gør hvad ifht. høreteknisk udstyr: skole, forældre, elev.

Talehørekonsulentens rolle kan ligeledes bestå i at vurdere elevens sproglige færdigheder og høremæssige forudsætninger, samt samtale med eleven vedrørende høretaktik m.m.

Desuden kan talehørekonsulenten i perioder tilbyde undervisning i artikulations- og høretræning på baggrund af sproglige vurderinger.