Slide background

Småbørn

De 10 AVT-principper

AVT-principperne nedenfor er gengivet fra Sundhedsstyrelsens ”Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark – udredning, operation, efterbehandling og monitorering”, bilag 3 (hentet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 9. december 2021):

Bilag 3 – AVT-principper i den initiale ambulante auditive efterbehandling

1. Promote early diagnosis of hearing loss in newborns, infants, toddlers, and young children, followed by immediate audiologic management and Auditory-Verbal therapy [Anbefale tidlig diagnostik af høretab af nyfødte og småbørn, efterfulgt af tidlig audiologisk behandling og auditiv verbal terapi].

2. Recommend immediate assessment and use of appropriate, state-of-the-art hearing technology to obtain maximum benefits of auditory stimulation [Anbefale tidlig udredning og anvendelse af tidssvarende høreteknologi for at kunne få maximalt udbytte af auditiv stimulation]

3. Guide and coach parents¹ to help their child use hearing as the primary sensory modality in developing spoken language [Rådgive og vejlede forældre til at hjælpe deres barn til at bruge hørelse som den primære sansemodalitet i udviklingen af talesprog]

4. Guide and coach parents¹ to become the primary facilitators of their child’s listening and spoken language development through active consistent participation in individualized Auditory-Verbal therapy [Rådgive og vejlede forældre til at blive de primære facilitatorer i deres barns høre- og talesprogsudvikling ved aktiv og konsistens deltagelse i individualiseret auditiv-verbal-terapi].

5. Guide and coach parents¹ to create environments that support listening for the acquisition of spoken language throughout the child’s daily activities [Rådgive og vejlede forældre i at skabe dagligdags-miljøer og aktiviteter, som støtter hørelsen og lytteevnen i tilegnelsen af talesprog].

6. Guide and coach parents¹ to help their child integrate listening and spoken language into all aspects of the child’s life [Rådgive og vejlede forældre til at hjælpe deres barn med at integrere lytning og talesprog i alle aspekter af barnets liv].

7. Guide and coach parents¹ to use natural developmental patterns of audition, speech, language, cognition, and communication [Rådgive og vejlede forældre til at bruge naturlige udviklingsmønstre i tilegnelsen af hørelse, tale, sprog, kognition og kommunikation].

8. Guide and coach parents¹ to help their child self-monitor spoken language through listening [Rådgive og vejlede forældre i at hjælpe deres barn til at kunne kontrollere talen gennem lytning].

9. Administer ongoing formal and informal diagnostic assessments to develop individualized Auditory-Verbal treatment plans, to monitor progress and to evaluate the effectiveness of the plans for the child and family [Administrere formelle og uformelle diagnostiske vurderinger for at kunne udvikle individuelle auditiv-verbal behandlingsplaner, for at kunne monitorere udvikling og for at kunne evaluere kvaliteten af behandlingen].

10. Promote education in regular schools with peers who have typical hearing and with appropriate services from early childhood onwards [Anbefale integration i institutioner/skoler med normalthørende kammerater og med den fornødne pædagogiske og tekniske støtte].

* An Auditory-Verbal Practice requires all 10 principles.
¹ The term “parents” also includes grandparents, relatives, guardians, and any caregivers who interact with the child.

(Adapted from the Principles originally developed by Doreen Pollack, 1970)
Adopted by the AG Bell Academy for Listening and Spoken Language®, July 26, 2007, hentet fra AG Bells hjemmeside 16. maj 2012.