Slide background

Småbørn

AVT – Auditory Verbal Therapy

Copyright MED-EL

 

Bedre høreteknisk udstyr – CI, høreapparater, BAHS – betyder, at langt de fleste børn kan få auditiv tilgang til talelyde og dermed få mulighed for at udvikle et talesprog og blive inkluderet i almene pasnings- og skoletilbud.

AVT – Auditory Verbal Therapy – er en metode eller model, der anvendes til forældre til børn med høretab. Modellen er udviklet af professionelle hos AG Bell Academy for Listening and Spoken Language. Det er professionelle, der i mange år har arbejdet med børn med høretab. AVT er udbredt i Danmark, og Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med tidligt konstateret høretab anbefaler, at den talehørepædagogiske indsats tager udgangspunkt i AVT-metodens principper og retningslinjer.

Grundfilosofien bag AVT er at give hjernen adgang til den bedst mulige lyd for derigennem at give de bedste betingelser for udviklingen af den auditive sans. Det skal dels ske ved, at barnet bliver tidligt diagnosticeret og behandlet med høreteknologi og dels ved, at barnets forældre og andre omsorgsgivere målrettet stimulerer barnet auditivt i alle hverdagens aktiviteter og gøremål. Målet er, at barnet udvikler et alderssvarende talesprog.

10 principper

AVT bygger på 10 principper, hvoraf seks af principperne begynder med, at den professionelle (LSLS/ Listening and Spoken Language Specialist) skal vejlede og rådgive forældrene.

Forældrene er de centrale aktører i arbejdet med barnet, da det er dem, der skal implementere de opstillede mål i barnets hverdag. Med forældre menes også andre omsorgsgivere, der også kan/bør deltage i undervisningen.

Grundlaget for den professionelles arbejde inden for AVT er en fortløbende diagnosticering. Den professionelle evaluerer barnets fremgang og færdigheder sammen med forældrene, og der sættes mål for barnets udvikling. Der tages individuelle hensyn til det enkelte barn og familie. Dette kan være hensyn til:

 • at barnet har andre udviklingsforstyrrelser
 • alder ved diagnosticering
 • årsag til høretab
 • grad af høretab
 • barnets helbred
 • familiens følelsesmæssige tilstand
 • barnets og forældrenes læringsstil

Auditive og Verbale mål

Ud fra viden om alderssvarende udvikling inden for hørelse, tale, sprog, kognition og kommunikation opstilles mål, som forældrene forventes at arbejde med i barnets dagligdag. Talehørekonsulenten vurderer ved hver session/undervisning barnets niveau og opstiller nye fokusmål inden for førnævnte områder. AVT tager udgangspunkt i forskellige strategier. I Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for cochlearimplantation til børn i Danmark, kan man i bilag 4 og 5 læse mere om hhv. de auditive processer og AV-teknikkerne.

Det optimerer bl.a. de auditive input for barnet

 • at sidde tæt ved barnets bedste øre
 • at minimere baggrundsstøj
 • at der tales i en melodiøs stemme i normalt toneleje
 • at fange barnets opmærksomhed via lyd

AVT tager altid udgangspunkt i alderssvarende og motiverende aktiviteter og lege, samt legetøj der “leger” sprogudviklingen ind. I AVT-metoden anvendes Linglydene dagligt for at tjekke, at barnet har adgang til alle talelydene. Kan barnet f.eks. ikke s-lyden, skal barnet måske have mere forstærkning i det højfrekvente område, eller der skal arbejdes mere konsekvent med denne sproglyd inden for barnets lytteområde.

Centrale AVT-begreber

AVT: Auditory Verbal Therapy er en metode/model, som talehørekonsulenten kan arbejde ud fra – først og fremmest med forældre og barn. Dagtilbuddet og andre nære voksne i relation til barnet er også med i samarbejdet.

AVT-principper: 10 principper der beskriver, hvad der skal arbejdes efter, når metoden/modellen AVT er valgt.

AV-teknikker: Der er beskrevet forskellige auditive verbale teknikker, der er vigtige, at forældre kender og benytter sammen med barnet med høretab.

Auditive processer: Der er forskellige høre-/lytteprocesser, der arbejdes ud fra med barnet med høretab. Arbejdshukommelsen er en af disse processer, som er vigtige i forhold til, at barnet lærer at huske, hvad der er hørt, og kan bevare informationerne i hukommelsen, mens der arbejdes med sprogindlæring.

LTL-sounds: LTL-sounds er performativer/lyde som er lette at høre for barnet med CI, høreapparater og BAHS, samt lyde som følger den normale udvikling og dermed er sjove at lytte til og lege med. Der findes forskellige forslag til hvilke lyde, der kan anvendes og hvordan man kan implementere dem i hverdagen med det lille barn.

Session: På dansk har vi ikke nogen korrekt oversættelse af dette ord. Oversat forklaring er: den aftale hvor talehørekonsulenten og forældrene arbejder sammen med barnet i ca. 1 time med forskellige mål for barnet. Til denne tid er der opstillet en sessionsplan for forskellige områder.

Sessionsplan: Talehørekonsulenten har lavet en sessionsplan med mål og forslag til aktiviteter. Mål skal være opstillet i områderne auditivt (høre/lytte), receptivt (sprogforståelse), ekspressivt (talesprog), udtale, kognition, pragmatik.

Målskema: AVT er diagnosticerende arbejde med forældre og barn og andre nære omsorgspersoner. Talehørekonsulenten laver korttidsmål og langtidsmål for arbejdet med barnet. Disse mål vil blive evalueret og bearbejdet efter en kort eller lang periode, og der vil så i samarbejde med forældrene blive drøftet, hvilke mål der er indfriet, hvilke mål der skal være mere fokus på, og hvilke nye mål der skal opstilles for næste periode.

Strategier: Hvert enkelt barn og familie er unik. Derfor arbejdes der først og fremmest diagnosticerende med konkrete mål for barnet. Samtidig arbejdes der med forskellige strategier, der tilgodeser det enkelte barn, og som er mulige at implementere i den enkelte familie.

Linglyde: En uformel høreprøve med disse seks Linglyde: /m/ • /ah/ • /u/ • /i/ • /sh/ • /ss/ – på engelsk er sproglydene: /m/ • /ah/ • /oo/ • /ee/ • /sh/ • /s/.

LSLS: Listening and Spoken Language Specialist som består af to retninger: Certificeret Auditory Verbal Therapist (LSLS Cert. AVT) og Certificeret Auditory Verbal Educator (LSLS Cert. AVEd)

3-årigt AVT-forløb

De tre højtspecialiserede audiologiske afdelinger på hhv. Odense Universitetshospital (OUH), Aarhus Universitetshospital (AUH) og Rigshospitalet tilbyder et 3-årigt forløb efter AVT-metoden til alle børn i alderen 0-5 år, der får konstateret et dobbeltsidigt høretab på minimum 40 dB på det bedsthørende øre. Foreløbigt er der afsat midler til forløbene til og med 2022.

Det 3-årige AVT-forløb er landsdækkende og tilbydes alle børn i målgruppen – uanset hvilken audiologisk afdeling, barnet er tilknyttet. Børn som ikke er omfattet af målgruppen, eller hvis forældre ikke ønsker at indgå i det 3-årige AVT-forløb, vil fortsat få tilbudt standardbehandling på den audiologiske klinik.

Børn med CI uden for målgruppen får tilbud om et 1-årigt AVT-forløb. Læs mere på decibel.dk/avt om målgrupper, indhold og henvisning til tilbuddet. Kilde: decibel.dk/avt

Mere om AVT