Slide background

Småbørn

En god start

Når dagtilbuddet er valgt

Inden barnet begynder i det valgte dagtilbud, kan det anbefales, at dagtilbuddets lokaler og indretning bliver gennemgået. Talehørekonsulenten kan rådgive om lyddæmpning og akustiske forhold og eventuelt inddrage andre professionelle, se “Det fysiske miljø i dagtilbuddet“.

Det er endvidere en god idé, at hele dagtilbuddets personalegruppe bliver orienteret om barnets høretab, det tekniske udstyr, samt de udfordringer barnet kan have, når der er støj og afstand til den lyd eller tale, som barnet skal høre og forstå.

Hvis barnet har behov for ekstra timer/støttetimer, er det en fordel, at dette er på plads, og at støttepædagogen/ressourcepædagogen er “klædt på”, inden barnet begynder i institutionen.

Der vil sandsynligvis være brug for flere møder mellem talehørekonsulenten, personalet og forældrene, så man hele tiden sikrer, at barnet får de bedste betingelser for at trives og udvikle sig.

Aftaler inden barnet starter i dagtilbud

Det er vigtigt, at forældre, pædagoger og andre fagpersoner har tillid til hinanden og indbyrdes laver aftaler om, hvem der varetager hvilke opgaver. F.eks. at forældrene altid sørger for, at det tekniske udstyr virker, at personalet i børnehaven har øje på, at barnet bruger sit CI, høreapparat eller BAHS, og at talehørekonsulenten løbende vurderer barnets udvikling osv.

Gensidig tillid og åbenhed er vigtige parametre for et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud.  Er der udfordringer i forhold til barnets trivsel og udvikling, hverdagen i institutionen, personalets og forældrenes rolle eller andet, handler det om at være åben og få drøftet problemerne igennem.

De fysiske rammer

De fysiske rammer har stor betydning for hverdagen i et dagtilbud, og især i forhold til børn med høretab er det vigtigt, at de lydmæssige forhold er gode. Talehørekonsulenten kan rådgive om akustikforbedrende tiltag i institutionen.

Nogle tiltag vil være bekostelige, mens andre tiltage kan være næsten omkostningsfrie, men alligevel have stor betydning for akustikken.

Simple foranstaltninger, som vil sikre bedre lyttebetingelser, er:

 • voks/gummibelægning på borde
 • filtdupper eller tennisbolde under stole
 • ophængning af gardiner
 • udskiftning af hårde legetøjskasser i plastik til bløde kurvekasser
 • løse tæpper på gulvene

Disse er bare nogle ud af mange foranstaltninger, der let kan udføres, og som giver en stor forskel for barnet med høreapparater, BAHS eller CI.

Den pædagogiske praksis

Ligesom talehørekonsulenten fra kommunen kan rådgive om de fysiske rammer i dagtilbuddet, kan man hente rådgivning og vejledning i forhold til den pædagogiske praksis og de udfordringer barnet med høretab kan møde i sit dagtilbud.

Talehørekonsulenten kan rådgive om, hvordan barnet med høretab sikres gode lyttebetingelser, eksempelvis ved:

 • at barnet med høretab sidder tæt på den pædagog der taler
 • at man taler en af gangen
 • at man går hen til den, man vil tale med, i stedet for at råbe

Tilrettelæggelsen og strukturen i hverdagen kan ligeledes have indflydelse på, hvordan man sikrer gode lyttebetingelser, eksempelvis ved:

 • at der laves mindre legegrupper i rummene
 • at alle bruger bløde indesko
 • at døre mellem de forskellige rum holdes lukket
 • at der er bestemte rum, hvor man hører musik

Børn med høretab kan være forsinkede i deres lytteudvikling og deres sproglige udvikling. De kan ved opstarten i dagtilbud og måske i andre perioder have brug for ekstra støtte. Talehørekonsulenten kan sammen med personalet i barnets dagtilbud være behjælpelig med at søge om ekstra ressourcer og med at udarbejde en handleplan, så der aftales tydelige fokuspunkter og mål for indsatsen.

Rådgivning til forældrene

Forældrene kan også have brug for rådgivning i forhold til, at deres barn med høretab er i et dagtilbud, hvor det skal indgå på så lige betingelser som muligt med de andre børn. Det kan ikke undgås, at der er støj, hvor mange børn er samlet, så barnet med høretab er ekstra udfordret og på overarbejde, når det er i sin institution. Som forældre kan man hjælpe sit barn, så det får mest muligt overskud og en god oplevelse af at være i institution. Det kan man gøre ved,

 • at sørge for, at høreapparater/BAHS/CI altid er i orden
 • at barnet har fået sin nattesøvn og er veludhvilet
 • at barnet ikke har for lange dage i institutionen
 • at der laves aftaler om, at barnet får pauser fra støjen i løbet af dagen
 • at barnet får legekammerater med hjem

 

Eksempel på en stue i en børnehave indrettet med lydabsorberende plader på væggen, gulvtæppe på gulvet og reoler ud i rummet. Alt sammen noget der giver en forbedret akustik i lokalet.

Se i øvrigt “Det fysiske miljø i dagtilbuddet“.

Inden barnet begynder i dagtilbuddet, aftales indkøring og praksis for samarbejdet, se “Samarbejde mellem hjem og dagtilbud“.