Slide background

Småbørn

Det pædagogiske miljø i dagtilbuddet

De fleste børn med høretab er inkluderet i almenpædagogiske pasningstilbud, eksempelvis dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Den talehørepædagogiske rådgivning og undervisning, som børnene ofte modtager, skal derfor tilrettelægges og koordineres med de øvrige pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet.

I dagpleje og vuggestue

Når det lille barn med høretab starter i dagpleje eller vuggestue, er det stadigt nyt for barnet at bruge sine høreapparater, CI’er eller BAHS. Barnet er en forholdsvis ny lytter og skal lære at bruge sin hørelse. Det kan også være en stor omvæltning for forældrene at skulle overlade pasningen af deres lille barn til andre, ligesom at dagplejen eller vuggestuen måske ikke i forvejen har kendskab til børn med høretab.

Barnet og de voksne omkring barnet kan have brug for støtte til:

 • at vænne sig til det tekniske udstyr og opleve det som en naturlig del af barnet
 • at skabe en struktureret dag, hvor barnet kan føle sig trygt og udvikle sig
 • at have fokus på de førsproglige færdigheder i den tidlige kommunikation – fælles opmærksomhed, imitation, turtagning – og at komme i gang med en sproglig udvikling
 • at have opmærksomhed på barnets hele udvikling, dvs. legeudvikling, motoriske udvikling, kognitive udvikling og sociale udvikling

Barnet kan have brug for støtte til:

 • at lære hvad lyd er og at kunne koble det med oplevelser i hverdagen
 • at udvikle nysgerrighed i forhold til lyd og talesprog
 • at udnytte sin hørelse optimalt i alle aktiviteter hver dag
 • at anvende hørelsen som den primære sans i forhold til at udvikle talesprog

I børnehave

Når barnet når børnehavealderen, har det som regel vænnet sig til at bruge sin høreteknik, og den sproglige udvikling er godt i gang. For nogle børn opdages høretabet dog ikke fra fødslen, og barnet er derfor kommet senere i gang med at bruge høreapparater/BAHS/CI og er dermed også kommet senere i gang med at lære at lytte og at lære talesprog.

For at understøtte barnets trivsel, udvikling og læring kan der i kortere eller længere perioder være brug for ekstra støtte i børnehaven. Støtten vil typisk rette sig mod barnets personlige kompetencer og udvikling, men også i høj grad mod barnets interaktion med de øvrige børn og voksne i institutionen.

Barnet kan have brug for støtte til:

 • at udnytte sin hørelse optimalt og anvende den som den primære sans i forhold til talesprog – så vidt muligt.
 • at udvikle sproget gennem daglige sprogstimulerende aktiviteter.
 • at blive en del af det kommunikative og sociale fællesskab på lige vilkår med andre børn.
 • at kunne udvikle de sproglige færdigheder som fortællekompetence, ræsonnement, at sætte ord på følelser, at anvende sproget kreativt og fabulerende.
 • at lære at mestre selvstændighed og uafhængighed og få oplevelser af egne styrkesider og begrænsninger.
 • at få skabt overskuelighed gennem forberedelse og efterbearbejdning af dagens forskellige aktiviteter.

Opmærksomhedspunkter for (ressource)pædagogen

 • Vær opmærksom på, om barnet viser glæde og tilfredshed, føler sig anerkendt og fungerer ligeværdigt i legen og aktiviteterne.
 • Snak med barnet om, hvad der skal ske i dagens løb, og følg op på dagen. Børn med høretab har brug for daglige, sprogstimulerende aktiviteter, ofte i én til én situation.
 • Følg op på, om barnet har hørt og forstået indbyrdes snak og beskeder.
 • Brug høreteknisk udstyr ved samlinger, historiefortælling m.m., hvor det pædagogisk ikke er muligt at kompensere for barnets manglende hørelse pga. generende støj eller for lang afstand til den, der taler.
 • Tal tydeligt og med betoning i stemmen. Det støtter barnets sprogforståelse.
 • Giv barnet tid til at komme med sproglige udspil, og guid barnet i dialogen.
 • Stil åbne spørgsmål i dialogen. Det udfordrer barnets sproglige formåen og dialogkompetence.
 • Støt og udvikl barnets begrebs- og ordforråd ved at benævne ting, handlinger m.m.
 • Væn barnet til at bruge sproget i legen og til at løse små opgaver.
 • Skriv ned, hvordan barnet reagerer i forskellige situationer. Derved kan man se, hvilke ressourcer barnet har, der kan bygges videre på.
 • Vis barnet, hvordan det kommer med i en leg, så det får erfaring i at “knække koden” til det sociale fællesskab.
 • Planlæg lege, der inddrager flere børn. Det giver de bedste betingelser for at kunne deltage på lige fod med andre.

Generelt handler det om at tilgodese det hele barn – og at eventuelle ekstra ressourcer  anvendes til at sikre optimal udvikling og trivsel hos barnet.

Det er selvfølgelig vigtigt, at ressourcepædagogen er opmærksom på sin egen funktion, og at den ikke bliver en hindring for barnet i forhold til at arbejde med egen udvikling. Barnet skal have støtte i de situationer, hvor der er behov for det, men har også brug for at møde udfordringer ligesom alle andre børn og for at opleve, at nogle ting er svære og nødvendige at kæmpe med for at mestre.

Teknik

Det tekniske udstyr skal fungere optimalt – HVER DAG. Barnets CI/høreapparater/BAHS skal tjekkes hver dag i samarbejde med forældrene.

Det er meget vigtigt, at hele det pædagogiske personale er fortroligt med teknikken og kan betjene det, så barnet kan være tryg ved den hjælp, det kan få.

Personalet skal være opmærksomt på, hvordan barnet udnytter sin hørelse i nye omgivelser, i baggrundsstøj og ved afstand. Det er vigtigt med gode akustiske forhold omkring barnet, se “Det fysiske miljø i dagtilbuddet“.