Slide background

Småbørn

Mål- og handleplaner

Konkrete mål og aktiviteter

I forbindelse med opstarten i dagtilbud og undervejs i det pædagogiske arbejde med barnet er det hensigtsmæssigt, at der opstilles en mål- og handleplan.

Mål- og handleplanen er

  • et fælles fundament for den indsats, der for en given periode skal sættes ind med over for barnet
  • en beskrivelse af, hvad der skal arbejdes hen imod, og hvordan det skal foregå

Kontakten og samværet med barnet

Mål- og handleplanen skaber ikke pædagogiske resultater af sig selv. Det gør derimod den naturlige og gode kontakt, man i samværet og aktiviteterne kan have med barnet.

I de daglige aktiviteter – og i “undervisningen” – er det vigtigt at have fokus på det, barnet er interesseret i og opmærksom på, og så følge barnets interesse. Udfordringen og opgaven for den voksne er så at tænke ind, hvordan man kan bruge den interesse og nysgerrighed til at stimulere barnet og nå de mål, der er aftalt.

I situationen må den voksne danne sig et indtryk af:

  • hvordan barnet har det fysisk og psykisk i det miljø, det færdes i
  • hvad barnet lige nu er særlig optaget af, og hvilke kompetencer som opleves ved barnet
  • hvad der motiverer barnet til at være engageret og dermed være i positiv udvikling
  • hvordan både børn og voksne i omgivelserne medvirker til inklusionen af barnet i dagtilbuddet.

Det inkluderende perspektiv

Der skal i dagtilbuddet arbejdes ud fra et inkluderende perspektiv, hvilket betyder, at der til enhver tid skal tages udgangspunkt i den enkeltes særlige evner, kompetencer og udviklingsmuligheder. Børn er forskellige, og de skal derfor behandles forskelligt for at få lige vilkår for udvikling.

Både de fysiske rammer og hverdagen i daginstitutionen skal planlægges og tilrettelægges sådan at barnet med høretab kan deltage i alle de pædagogiske aktiviteter sammen med de andre børn.

Referencer

Copyright MED-EL

Bøger

Bøttcher, L. & Dammeyer, J. (2010): “Handicappsykologi: En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser”. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Brodin, M. & Hylander, I. (1999): “At blive sig selv: Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag”. København: Hans Reitzels Forlag.

Links

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Kompetencehjulet

TRAS – Tidlig Registrering af Sprogudvikling

Retsinformation.dk: Her kan du finde gældende versioner af dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Salamanca Erklæringen