Slide background

Ungdomsuddannelse

Hørekonsulenten

Når du som elev med høretab skal starte på en ungdomsuddannelse, har du, dine forældre og dit uddannelsessted mulighed for at få vejledning af en hørekonsulent. Hørekonsulenten kan komme

Samarbejdet om din overgang til ungdomsuddannelsen skal foregå mellem dig, dit uddannelsessted/studievejlederen og hørekonsulenten.

Hvad kan hørekonsulenten hjælpe med?

Hørekonsulenten kan benyttes til

  • at vurdere og beskrive, om du har brug for støtte og i hvilket omfang, altså at lave en udredning af dit støttebehov. Det sker ved, at der afholdes et opstartsmøde på dit kommende uddannelsessted eller hos hørekonsulenten.
  • at vejlede i brugen af det høretekniske udstyr i den pædagogiske og kommunikative praksis på dit uddannelsessted. Den tekniske instruktion står leverandøren af udstyret for, se også “Høreteknisk udstyr”.
  • at vejlede underviserne og give dem løsningsforslag vedrørende de særlige udfordringer, du som elev med høretab kan have i forhold til at deltage i undervisningen.
  • at vejlede dine klassekammerater om, hvad det vil sige at have en klassekammerat med høretab.
  • at vejlede i forbindelse med obligatorisk praktik og elevplads.
  • at lave opfølgende vejledning i samarbejde med studievejlederen.
Bemærk!

Når du er fyldt 18 år, træder voksenlivet i kraft, og du skal fremover selv være opsøgende omkring rådgivning og vejledning samt kontakt til audiologisk afdeling / CI-center og kommunikationscentret.

Yderligere information