Slide background

Ungdomsuddannelse

Orientering til uddannelsesstedet

Det er en god idé at sørge for, at der sker en god overlevering fra grundskolen til ungdomsuddannelse. Du vil som elev med høretab ofte have brug for, at underviserne på ungdomsuddannelsen får en viden om, hvordan de bedst muligt kan støtte op om at have en elev med høretab i deres klasse, og der kan desuden være behov for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS), hvilket er uddannelsesstedets ansvar.

Der er forskellige fagpersoner, der kan hjælpe dig med denne overlevering. Benyt det vejledningstilbud du får, så du ved, hvor du kan hente råd og vejledning. Se i øvrigt “Rådgivning og vejledning”.

Opstartsmøde

I maj eller senest juni bør der afholdes et møde med dit kommende uddannelsessted. Du eller dine forældre kan aftale mødet, eller I kan bede hørekonsulenten kontakte SPS-vejlederen på uddannelsesstedet og få aftalt et fællesmøde. Mulige deltagere på mødet er:

 • dig som elev,
 • dine forældre,
 • uddannelsesstedets SPS-studievejleder,
 • underviser(e), rektor/forstander/afdelingsleder,
 • hørekonsulent/talehørekonsulent,
 • leverandøren af høreteknik,
 • UU-vejlederen.

Der er forskellige tilbud i de forskellige kommuner, og hvem der deltager i mødet er afhængig af dette.

Mødedagsorden

Formålet med mødet er både at få forklaret, hvilke konsekvenser dit høretab har i forbindelse med ungdomsuddannelsen, at få afklaret hvilken støtte du har behov for, samt at få aftalt med uddannelsesstedet hvad der skal søges. Forslag til indhold på mødet er derfor:

 • En præsentation af dig, din høresituation, din høreapparatbehandling og dine tidligere erfaringer med brug af høreteknisk udstyr.
 • Behov for specialpædagogisk støtte:
  • høreteknisk udstyr
  • studiestøttetimer
  • sekretærhjælp o.a.
  • hørekonsulenttimer
  • andet
 • Hensyn (pædagogiske, høretaktiske o.a.).
 • Mulighed for mentorordning.
 • Akustik i klasselokale m.v.
 • Valg af klasselokale (hvis det er muligt).
 • Tilrettelæggelse af skemaet, så skift fra et klasselokale til et andet minimeres.
 • Gymnasieuddannelse på 4 år i stedet for 3 år?

En mentor er en person på dit uddannelsessted, som kan hjælpe dig med personlige spørgsmål/problemer i forbindelse med din uddannelse.

Aftaler der kan indgås på mødet
 • Bemyndigelseserklæring underskrives af dig/dine forældre, se også “Støtte på uddannelsen“.
 • Uddannelsesstedet søger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om høreteknisk udredning. Se “Høreteknisk udstyr“.
 • Hvordan, hvornår og af hvem orienteres underviserne? Det skal helst ske inden skolestart.
 • Hvordan, hvornår og af hvem orienteres klassens elever?

Det kan i øvrigt være en god idé at få aftalt, hvordan du og uddannelsesstedet i løbet af dit uddannelsesforløb kan bruge hørekonsulenten. Skal der aftales regelmæssig opfølgning, eller kontakt efter behov?

Orientering til underviserne

Formålet med at orientere underviserne om, at de får en elev med høretab i deres klasse, er at de bliver opmærksomme på de pædagogiske hensyn, der bør tages til dig, så du får de mest optimale vilkår i dit uddannelsesforløb. Orienteringen kan gives af hørekonsulenten og indeholde:

 • En beskrivelse af dit høretab og hvilke konsekvenser det kan det have for dig fagligt og socialt.
 • En beskrivelse af din høreapparatbehandling og brug af høreteknisk udstyr.
 • En beskrivelse af de pædagogiske hensyn, der bør tages til dig, herunder vigtigheden af et godt lyttemiljø, placering i klassen, lys m.m.
 • En forklaring på hvordan man kan minimere baggrundsstøj (ventilationssystem, projektor og lign.) og vigtigheden af dette.

Orienteringen til underviserne bør gives inden skolestart og følges op inden efterårsferien.

Orientering til klassens elever

Det er en god idé at orientere klassen om dit høretab for at undgå, at klassen selv begynder at gætte på, hvorfor du måske ikke svarer, når der bliver sagt godmorgen, eller måske siger ét, når det var noget helt andet, der blev forventet. Formålet med at orientere eleverne i klassen er således at give dem et kendskab til, hvilke konsekvenser et høretab kan have, og hvilke hensyn de kan tage til dig, så du får de samme faglige og sociale muligheder som de øvrige elever. Denne orientering kan ligesom orienteringen til underviserne gives af hørekonsulenten og indeholde:

 • En beskrivelse af dit høretab og hvilke konsekvenser det kan have.
 • En beskrivelse af din høreapparatbehandling og brug af høreteknisk udstyr.
 • En beskrivelse af hvilke hensyn man kan tage til sin klassekammerat med høretab.

Orienteringen til eleverne bør gives i forbindelse med skolestart og følges op inden efterårsferien.

Faktaskema om mit høretab

Her kan du downloade ”Faktaskema om mit høretab” (pdf), som kan bruges som huskeseddel over vigtige informationer vedrørende dit høretab.

Informationerne kan du give til de personer, som skal hjælpe dig i gang på dit nye uddannelsessted, og som derfor kan have brug for at vide, fx hvilke høreapparater / CI’er / BAHS du har, hvilke programmer du har osv.

Tag hensyn i kommunikationen

Når man har et høretab, kan man have brug for, at de personer, man omgås og er i dialog med, tager hensyn til, at man har et høretab. Det gælder også på ungdomsuddannelsen.

Du kan her downloade “Gode råd om at kommunikere med unge med høretab“, som er en oversigt over, hvad man kan gøre for at optimere kommunikationen, når man har en elev eller en klassekammerat med høretab.

Inspirationsmaterialer

Undervisningsmiljø

Et godt lyttemiljø i skolen” (Materialecentret, 2020)

Jo, vi kan! – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser” (Socialstyrelsen, 2013)

www.hoereforeningen.dk